Opłaty członkowskie na rok 2024

Składki członkowskie 2024

SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA w  2024 r.

 

Lp

stopnie ulgi

Treść

Wysokość kwotowa

1.

 

Składka członkowska

170 zł

2.

 

Składka członkowska ulgowa 75%

43 zł

I stopień

1) członkowie uczestnicy do lat 16

 

 

 

II stopień

2) młodzież szkolna i studenci od 17-24 lat

 

III stopień

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

3.

 

Składka członkowska ulgowa 50%

85 zł

IV stopień

1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką

PZW

V stopień

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

4.

VI stopień

Składka członkowska ulgowa 25%

128 zł

- odznaczeni srebrną odznaką PZW

5.

 

Wpisowe:

 

1) członka zwyczajnego PZW

30 zł

2) członka uczestnika PZW – do 100%

0 – 30

6.

 

Legitymacja członkowska

10 zł

 

Uwaga:

 W przypadku zastosowania  poszczególnych stopni ulg kwota zaokrąglona do pełnych złotych

 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek   „ Członek Honorowy PZW”.
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2024 r.

 Młodzież do lat 14 niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach uprawnień, łowiska i dziennego limitu swego opiekuna posiadającego kartę wędkarską i zezwolenie na wędkowanie uprawnionego do rybactwa oraz w jego obecności, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z innych przepisów.

 1. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 2. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”
 3. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
 4. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowych odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 5. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 6. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.
 7. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn.

1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

 1. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

Załącznik do Uchwały nr 54/Plenum/2023

Zarządu Okręgu PZW z/s w Opolu z dnia 22/09/2023

w sprawie ustalenia wysokości członkowskiej składki na ochronę i zagospodarowanie wód  Okręgu PZW z/s w Opolu oraz podziału składek w 2024 r.

 Wysokość członkowskiej składki na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu w 2024 r.

 

Składka pełna dla członków PZW  

255 zł

Składka niepełna dla członków PZW bez muchy

254 zł

Składka niepełna dla członków PZW bez muchy i łodzi

253 zł

Składka pełna dla członków PZW  25 % odznaczonych srebrną odznaką PZW

192 zł

Składka pełna dla członków PZW 50 % odznaczonych złotą odznaką PZW

128 zł

Składka pełna dla członków PZW legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności PZW 50 %

128 zł

Składka pełna dla członków PZW 50 % - kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia +10-letni staż w PZW

128 zł

Składka pełna dla członków PZW 75 % - młodzież szkolna i studenci w wieku 17-24 lat

64 zł

Składka pełna dla członka uczestnika do lat 16  

27 zł

Składka pełna dla członków PZW odznaczonych  złotą odznaką z wieńcami  

27 zł

Składki uzupełniająca dla członków PZW – mucha

1 zł

Składki uzupełniająca dla członków PZW – mucha i łódź

2 zł

Składka niepełna uzupełniająca (porozumienie graniczne z Okręgiem Wrocław) 

30 zł

Składka niepełna uzupełniająca (porozumienie graniczne z Okręgiem Katowice)  

100 zł

Składka niepełna uzupełniająca (porozumienie graniczne z Okręgiem Częstochowa)        

                                                                        (Zb. Borki i Zb. Kucoby) (rz. Mała Panew)

30 zł

15 zł

Składka okresowa jednodniowa dla członków PZW 

57 zł

Składka okresowa trzydniowa dla członków PZW

114 zł

Składka okresowa tygodniowa dla członków PZW

171 zł

Opłata roczna - nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy.

665 zł

Opłata niepełna roczna - nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy bez muchy

663 zł

Opłata niepełna roczna - nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy bez muchy i łodzi

661 zł

Opłata jednodniowa - nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy. 

95 zł

Opłata trzydniowa - nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy.  

209 zł

Opłata 7-dniowa - nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy.

323 zł

  UWAGA: 

 • W przypadku zastosowania poszczególnych stopni ulg kwota zaokrąglana jest do pełnych złotych
 • Opłata egzaminacyjna wynosi 30 zł.
 • Opłata egzaminacyjna ulgowa dla studentów do 24 lat wynosi 15 zł.
 • Młodzież szkolna jest zwolniona od opłaty egzaminacyjnej na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.